Sopimusehdot

HEATCO FINLAND OY | Yleiset sopimusehdot

1. YLEISTÄ

Soveltamisala

Nämä ehdot korvaavat edelliset toimitusehdot ja astuvat voimaan välittömästi. Näitä ehtoja sovelletaan kaikkiin tarjouksiin sekä tilauksiin myyjän ja asiakkaanvälillä. Näissä ehdoissa Heatco Finland Oy on myyjä ja asiakas on ostaja.

Hinnat

Hinnoittelun perusteena käytetään toimituspäivänä voimassa olevia hintoja, joista myyjä myöntää myyntiehtojensa mukaiset alennukset. Muiden kuin varastotuotteiden osalta sovelletaan kussakin tapauksessa erikseen sovitettavaa hinnoittelua. Myyjä pidättää itselleen oikeuden kauppahintojen tarkentamiseen sopimuksen syntymisen jälkeen, mikäli valuuttakurssit, jotka välittömästi vaikuttavat tuontihintoihin, verot, veroluontaiset maksut tai muut tavaran toimittajasta riippumattomat maksut muuttuvat ennen toimituspäivää. Pidätämme oikeuden muuttaa hintoja kahden viikon varoitusajalla.

2. KAUPAN PÄÄTTYMINEN

Tarjoukset ja myyntiehdot

Myyjän tarjoukset ovat voimassa tarjouksissa mainitun ajan ellei toisin sovita. Mikäli voimassaoloaikaa ei ole mainittu, se on 30 päivää tarjouksen päiväyksestä lukien. Suullinen tarjous ei sido myyjää, mikäli sitä ei ole vahvistettu kirjallisesti. Tarjouksen saajalla ei ole oikeutta käyttää tarjousta tai siihen liittyviä asiakirjoja myyjän vahingoksi tai antaa niistä tietoja kolmannelle osapuolelle. Mikäli tarjouksen summa ylittää asiakkaalle sovitun luottorajan, luottoehdoista on sovittava erikseen.

MÄÄRÄLASKENTA ja VASTUUNRAJOITUS

Ostajan tulee itse tutustua huolellisesti kohteen tarjouspyyntöasiakirjoihin ja verrata näitä tietoja myyjän tarjoukseen ja/tai tilausvahvistukseen. Myyjä vastaa tarjouksesta ja/tai tilauksesta vain tarjouspyyntöasiakirjaan verrattuna. Yleiset laskentaohjeet on ilmoitettu myyjän verkkosivuilla. Kohteen laskenta tehdään myyjän yleisten laskentaohjeiden mukaisesti, mikäli ostajan kanssa ei ole toisin sovittu kirjallisesti, tai kohteen tarjousasiakirjoista ei ilmene tarkentavia yksityiskohtia. Ostaja käyttää laskentapalveluamme omalla vastuulla. Myyjän määrälaskennan ja järjestelmähinnoiteltujen toimitusten osalta myyjä ei hyvitä asiakkaalle palautuksia. Esimerkiksi työvaroiksi laskettujen tuotteiden palautukset eivät oikeuta hyvitykseen.

Tilaus

Tarjouspohjaisessa kaupassa sopimus syntyy, kun ostaja on ilmoittanut hyväksyvänsä myyjän tekemän tarjouksen ilman muutoksia tai varauksia. Muissa tapauksissa kauppa syntyy, kun myyjä on vahvistanut tilauksen tai toimittanut tavaran.

3. MYYJÄN VELVOLLISUUDET

Toimitusaika

Toimitusaika on vahvistettava erikseen jokaisen kaupan yhteydessä. Ellei toisin ole sovittu, toimitusaika luetaan alkavaksi siitä alla mainitusta ajankohdasta joka on myöhäisin.

1. sopimuksen solmimispäivästä
2. viranomaisen lupaa edellyttävissä kaupoissa lupailmoituksen saapumisesta myyjälle
3. sovitun vakuuden tai ennakkomaksun antamisesta
4. ostajan toimitukselle välttämättömien tietojen antamisesta

Viivästys

Myyjä on velvollinen heti viivästyksestä tiedon saatuaan ilmoittamaan siitä ostajalle. Samalla tulee ilmoittaa viivästyksen syy ja arvioitu uusi toimitusaika. Mikäli ostaja ei viiden (5) arkipäivän kuluessa ilmoituksen saatuaan reklamoi uudesta toimitusajasta, ei ostajalla ole oikeutta sopimuksen purkamiseen.

Takuu

Myydylle tavaralle on voimassa valmistajan myöntämä takuu, jossa noudatetaan valmistajan omia takuuehtoja. Takuuehdot toimitetaan erikseen pyydettäessä.

Tavaran ominaisuudet

Myyjä vastaa tavaran laadusta ja ominaisuuksista vain sopimuksessa määriteltyjen ja muiden myyjän antamien tietojen mukaisesti. Ostaja vastaa myyjälle antamiensa tavaran käyttötarkoitukseen liittyvien tietojen oikeellisuudesta.

Välillinen vahinko

Myyjä ei ole velvollinen korvaamaan ostajalle toimituksen viivästymisestä tai virheellisyydestä aiheutuneita välillisiä vahinkoja

Varaus

Tuotteemme kehittyvät jatkuvasti ja siksi varaamme oikeuden muutoksiin. Eroja saattaa olla oikean ja katalogissa kuvatun tuotteen välillä ilman erillistä ilmoitusta. Emme ole vastuussa mahdollisista painovirheistä joita voi esiintyä.

4. OSTAJAN VELVOLLISUUDET

Kauppahinnan suorittaminen

Mikäli maksuajasta ei ole muuta sovittu, se on neljäntoista (14) päivää netto. Maksuaika lasketaan toimituspäivästä ja noudoissa noutopäivästä. Mikäli lasku on joiltakin osin virheellinen, asiakas on velvoitettu ilmoittamaan asiasta myyjälle seitsemän (7) arkipäivän kuluessa. Lasku on kuitenkin maksettava virheettömiltä osin eräpäivään mennessä.

Rahdit

Rahdit veloitetaan toteutuneiden rahtikustannusten mukaisesti erillissopimuksen mukaan. Rahdin hinta vahvistetaan tilausvahvistuksessa ennen toimitusta.

Vastaanottotarkastus ja tavaran vauriot

Ostajan tai tämän edustajan on tavaraa vastaanottaessa todettava, että toimitus on lähetyslistan mukainen ja tarkastettava, että se on ulkopuolisesti vahingoittumaton. Vahingosta ja puutteista on välittömästi ilmoitettava rahdinkuljettajalle ja tehtävä merkintä rahtikirjaan. Mahdollisia kuljetuksesta johtuvia vaurioita / puutteita ei korvata ellei ilmoitusta tehdä välittömästi kuljettajan rahtikirjaan. Mahdolliset virheet tai viat johtuen toimituksesta on tehtävä kirjallisesti Heatcolle 7 päivän kuluessa tavaran vastaanottamisesta. Pakkaus voidaan purkaa yksittäisiin osiin mikäli koko paketti ei ole tuhoutunut kuljetuksessa.

Reklamaatiot

Mikäli toimitettu tavara on joltakin osin virheellinen, ostajan tulee ilmoittaa virheestä myyjälle seitsemän (7) arkipäivän kuluessa tavaran vastaanottopäivästä.Myyjällä on oikeus ensisijaisesti joko korjata virhe tai toimittaa uusi tavara. Ostaja on kuitenkin velvollinen maksamaan kauppasumman virheettömiltä osin eräpäivään mennessä.

Palautukset

Palautukset vain sopimuksen mukaan. Hyvitämme 70% käyttämättömien ja vahingoittumattomien, alkuperäispakattujen tuotteiden myyntihinnasta. Likaisista ja pesua vaativista, mutta tämän jälkeen myyntikuntoisista tuotteista, hyvitetään harkinnan varaisesti enintään 35% myyntihinnasta. Jos tuotteet kuuluvat pakettina hinnoiteltuun kokonaisuuteen, palautusta ei hyvitetä. Yli 3 kuukautta vanhoja ostoja ei hyvitetä. Tavaran palautuksista on aina sovittava etukäteen ja palautuksen on tapahduttava välittömästi reklamaatioilmoituksen jälkeen. Tavara on palautettava pakkauksineen virheettömässä kunnossa. Hyvitykset sekä palautuksista  aiheutuvat kulut on sovittava erikseen tapauskohtaisesti. Palautuksista aiheutuneista  rahtikustannuksista vastaa aina ostaja.

Tavaran säilytys

Ostaja on velvollinen säilyttämään vastaanottamiaan tarvikkeita lukitussa tilassa, kunnes omistusoikeus on siirtynyt ostajalle. Ostaja on korvausvelvollinen mikäli tavara varastetaan työmaalta tai joutuu ilkivallan kohteeksi puutteellisesta varastoinnista johtuen.

Omistus- ja hallintaoikeuden siirtyminen

Tavara on myyjän omaisuutta ja hallinnassa kunnes se on kokonaan maksettu. Ostajalla ei ole oikeutta käyttää tavaroita tuotannossaan eli liittää niitä osaksi valmistamiaan tuotteita tai myydä tavaroita edelleen ennen kuin kauppahinta on kokonaisuudessaan maksettu. Omaisuus katsotaan kaikissa tilanteissa konkurssilain 5 Luvun ja 6§:n mukaan erotettavaksi velallisen- tai konkurssipesästä omaisuudesta.

Viivästyskorko ja perintäkulut

Maksun viivästyessä viivästymisajalta peritään korkolain mukainen viivästyskorko. Myyjällä on oikeus veloittaa ostajalta kohtuulliset perintäkulut.

5. SOPIMUKSEN PURKAMINEN

Ostajan oikeus purkuun

Mikäli myyjän toimitus olennaisesti poikkeaa sovitusta eikä puutetta huomautuksesta huolimatta kohtuullisessa ajassa korjata tai toimiteta uutta tavaraa tilalle tai jos myyjästä riippuvasta syystä toimitus viivästyy aiheuttaen ostajalle kohtuutonta haittaa, ostajalla on oikeus purkaa sopimus. Myyjä ei ole velvollinen korvaamaan ostajalle sopimuksen purkamisesta mahdollisesti aiheutuvia välillisiä vahinkoja.

Myyjän oikeus purkuun

Mikäli kauppahinnan maksu myyjästä riippumattomista syistä viivästyy oleellisesti tai jos ostajan ilmoituksella tai muuten on ilmeistä, että ostajan maksusuoritus tulee viivästymään oleellisesti, myyjällä on oikeus purkaa sopimus. Jos ostaja ei myötävaikuta kaupantekoon sovitulla tai muuten kohtuuden edellyttämällä tavalla, myyjällä on oikeus purkaa kauppa. Ostajan rikkoessa tässä sopimuksessa mainittuja velvoitteitaan, myyjällä on oikeus purkaa kauppasopimus. Myyjällä on oikeus purkaa kauppasopimus kokonaan tai osittain, mikäli myyjällä on tieto ostajan taloudellisen aseman heikentymisestä. Kauppasopimuksen purkautuessa ostajan velvoiterikkeen vuoksi myyjä ei ole velvollinen korvaamaan ostajalle mahdollisesti jo aiheutuneita tai purkamisesta aiheutivia vahinkoja.

Ylivoimainen este (force majeure)

Myyjä ei ole velvollinen täyttämään sopimusta, mikäli jokin ylivoimainen este, kuten luonnon olosuhteet, tulipalo, konevaurio, lakko, sota, liikennehäiriö, valmistuksen lopettaminen tai muu vastaava este, estää tavaran tai sen osan toimittamisen. Jos sopimuksen täyttäminen edellyttäisi myyjältä kohtuuttomia uhrauksia ostajalle koituvaan etuun nähden, myyjä ei ole velvollinen täyttämään sopimusta. Myyjä ei ole velvollinen korvaamaan ostajalle sopimuksen täyttämättä jäämisestä aiheutunutta välillistä tai välitöntä vahinkoa.

KSE 2013

LVI-suunnittelutoimeksiannoissa sekä muissa LVI-suunnittelijoidemme tuottamissa selvitys-, tutkimus-, kartoitus-, mittaus-, tarkastus-, suunnittelu-, kehitys-, valvonta- tai vastaaviin työtehtäviin liittyvissä toimeksiannoissa noudatamme konsulttitoiminnan yleisiä sopimusehtoja (KSE2013).